สถานีวิทยุ วปถ.12 ขอนแก่น 

 

 รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.103    รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.1